Tarifai

 

Šiame puslapyje nurodytos kainos galiojo iki 2018-02-01, kuriomis buvo galima atsiskaityti iki 2018-02-10.

 

Kainos vartotojams (gyventojams), gyvenantiems daugiabučio namo bute

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas 1,34 Eur/m³
Nuotekų tvarkymas
              surinkimas
              valymas
1,49 Eur/m³
0,96 Eur/m³
0,53 Eur/m³
Pardavimo kaina, kai vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,03 Eur butui per mėnesį
Pardavimo kaina, kai vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui 0,64 Eur namui per mėnesį
Pardavimo kaina, kai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade 0,92 Eur namui per mėnesį
 

Kainos vartotojams (gyventojams), gyvenantiems individualiame name

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas 1,22 Eur/m³
Nuotekų tvarkymas
              surinkimas
              valymas
1,36 Eur/m³
0,87 Eur/m³
0,49 Eur/m³
Pardavimo kaina individualaus namo įvade, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 0,82 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
Pardavimo kaina individualaus namo įvade, kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui 0,52 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
 

Kainos abonentams (įmonėms, organizacijoms)

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas 1,32 Eur/m³
Nuotekų tvarkymas
              surinkimas
              valymas
1,35 Eur/m³
0,87 Eur/m³
0,48 Eur/m³
Vidutinė pardavimo kaina 1,49 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
 

Kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, bei vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas 1,09 Eur/m³
Nuotekų tvarkymas
              surinkimas
              valymas
1,22 Eur/m³
0,78 Eur/m³
0,44 Eur/m³
 

Sąvokų „abonentas“ ir „vartotojas“ reikšmė paaiškinta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje:

Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių.

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

 

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-07-08 nutarimu Nr. O3-174 patvirtinta „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika".

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-653 patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas eurais.

Atkreipiame dėmesį, jog atsižvegiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-02-05 raštą Nr. R2-(V)-464 bei 2015-02-13 raštą Nr. R2-(BIC)-538 patvirtinti tarifai buvo pakoreguoti (perskaičiuoti). Dėl perskaičiavimo kai kurie dydžiai šiek tiek pasikeitė.Vidutinis suvartojamo vandens kiekis

Bendrovės direktorius Kęstutis Vilkauskas, vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktą, 2017-01-31 įsakymu Nr. DV-9-1 nuo 2017-02-01 nustatė geriamojo vandens suvartojimo dydį vienam gyventojui - 2,49 m³/mėn. Šis dydis nustatytas pagal vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį per mėnesį gyventojui ir taikomas, kai vandens vartojimas neapskaitomas matavimo prietaisu.

 

ĮDOMI INFORMACIJA:
☛ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų kainos (be PVM) visiems Lietuvos gyventojams 2017 m. spalio 1 d. stoviui. Žiūrėti >>
☛ Geriamojo vandens ir nuotekų paslaugų 1 m³ vidutinės kainos (be PVM) pagal dydį. Žiūrėti >>