Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 
 

Infrastruktūros naudojimas ir plėtra

 

2020-09-05

  Įgyvendinamas projektas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone

   UAB „Šakių vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

   2017 m. birželio 29 d. UAB „Šakių vandenys” ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Projekto įgyvendinimo metu, buvo pasirašyti Šalių susitarimai Nr. 1 ir Nr. 2. Finansavimo sutartyje ir Šalių susitarimuose numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.949.300,67 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos 1.143.871,14 Eur, o likusia dalimi prisideda UAB „Šakių vandenys“.

   Projekto pagrindinis tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Šakių mieste ir rajone. Šiam tikslui pasiekti, įgyvendinamos pagrindinės projekto veiklos:

 ◉   Nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Šakiuose. Šios veiklos atimtyje suprojektuota ir baigiama nutiesti apie 0,36 km vandens tiekimo tinklų bei apie 1,78 km nuotekų surinkimo tinklų. Nutiesus šiuos vandens tiekimo tinklus, bus sudaryta galimybė prisijungti ne mažiau, kaip 14 būstų (34 gyventojams), o nutiesus nuotekų surinkimo tinklus, ne mažiau kaip 47 būstams (114 gyventojų).

 ◉   Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kudirkos Naumiestyje. Šios veiklos apimtyje suprojektuota ir baigiama nutiesti apie 0,94 km vandens tiekimo tinklo ir 0,25 km nuotekų surinkimo tinklų Kudirkos Naumiestyje. Nutiesus šiuos vandens tiekimo tinklus, bus suteikta galimybė prisijungti ne mažiau, kaip 47 būstams (114 gyventojų), o nutiesus nuotekų surinkimo tinklus, ne mažiau kaip 31 būstų (75 gyventojams).

 ◉   Nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje. Šios veiklos apimtyje suprojektuota ir jau nutiesta daugiau nei 3,84 km naujų nuotekų surinkimo tinklų Griškabūdyje. Suteikta galimybė prisijungti daugiau kaip 82 būstams (200 gyventojų).

 ◉   Nauji geriamojo vandens tiekimo tinklai Plokščiuose. Šios veiklos atimtyje suprojektuota ir nutiesta apie 0,83 km vandens tiekimo tinklų. Nutiesus šiuos vandens tiekimo tinklus, suteikta galimybė prisijungti ne mažiau, kaip 24 būstams (58 gyventojams).

 ◉   Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Lukšiuose. Šios veiklos atimtyje suprojektuota ir baigiama rekonstruoti apie 1,05 km nuotekų surinkimo tinklų.

 ◉   Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Gelgaudiškyje. Šios veiklos apimtyje suprojektuota ir planuojama rekonstruoti apie 2,33 km nuotekų surinkimo tinklų Gelgaudiškyje. Rangos sutartį šių darbų vykdymui, numatoma pasirašyti 2020 m. IV ketvirtyje. Darbus numatoma vykdyti iki 2021 m. III ketvirčio.

 ◉   Vandens gerinimo įrenginių statyba Sintautų gyvenvietėje. Šios veiklos apimtyje šiuo metu įrengiami/statomi vandens gerinimo įrenginiai (1 vnt.), kuriuose pagerintos kokybės geriamasis vanduo bus tiekiamas Sintautų gyvenvietės gyventojams (prisijungusiems prie bendros vandens tiekimo sistemos, apie 483 gyventojams). Darbų pabaiga numatoma 2021 m. III ketvirtyje.

 ◉   Vandens gerinimo įrenginių statyba Kidulių gyvenvietėje. Šios veiklos apimtyje šiuo metu įrengiami/statomi vandens gerinimo įrenginiai (1 vnt.), kuriuose pagerintos kokybės geriamasis vanduo bus tiekiamas Kidulių gyvenvietės gyventojams (prisijungusiems prie bendros vandens tiekimo sistemos, apie 673 gyventojams). Darbų pabaiga numatoma 2021 m. III ketvirtyje.

 ◉   Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Šios veiklos apimtyje vykdoma tinklų inventorizacija (apie 97,00 km) Šakių rajone.

   Detali informacija apie naujų tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems planuojama suteikti galimybę prisijungti) ir rekonstruojamų tinklų vietas, yra teikiama UAB „Šakių vandenys“ ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

   Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintas didesnis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas bei prieinamumas Šakių rajone, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

 ◉   Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų - 3,38 km;

 ◉   Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – 389 gyventojams;

 ◉   Teikti geriamojo vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais vandens tiekimo tinklais – 206 gyventojams;

 ◉   Teikti geriamojo vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių – 1156 gyventojams.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. birželio 29 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, vykdomus darbus ir jų eigą, prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Šakių vandenys“ projektų vadovą Rimantą Vensą (tel. 8 345 60071, el. p. rimantas.vensas@sakvan.eu).

 

2018-04-19

Pasirašytos Kidulių ir Sintautų vandens gerinimo įrenginių rangos darbų sutartys

Įgyvendindama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003, bendrovė „Šakių vandenys“ 2018-04-12 pasirašė dvi rangos darbų sutartis, pagal kurias Kiduliuose ir Sintautuose bus suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei įrengti nauji vandens gręžiniai.

Sutarties „Vandens gerinimo įrenginių su gręžiniu projektavimas ir statyba Kiduliuose“ vertė su PVM yra 153.544,16 €. Sutarties „Vandens gerinimo įrenginių su gręžiniu projektavimas ir statyba Sintautuose“ vertė - 165.927,30 € su PVM.

Darbus per 18 mėnesių abiejuose objektuose atliks viešuosius pirkimus laimėjusi UAB „Litcon“.

 

2017-12-07

Pasirašytos pirmosios rangos darbų sutartys

Įgyvendindama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 , bendrovė „Šakių vandenys“ pasirašė rangos darbų sutartis dėl darbų atlikimo Griškabūdyje, Gelgaudiškyje ir Kudirkos Naumiestyje.

2017-10-20 buvo pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje“ su UAB „Statybos ritmas“ dėl 3,84 km naujų nuotekų tinklų Griškabūdyje statybos. Sutarties vertė - 447.699,76 € su PVM. Įgyvendinus šią sutartį, Griškabūdžio miestelis taps pirmuoju savivaldybėje, kuriame beveik visiems bus sudarytos galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos.

2017-12-05 pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Gelgaudiškyje“ su UAB „Meyer & John“ dėl 2,33 km nuotekų tinklų rekonstrukcijos Gelgaudiškyje. Sutarties vertė - 306.707,84 € su PVM.

2017-12-06 pasirašyta rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kudirkos Naumiestyje“ su UAB „Žemkasta“ dėl 0,94 km naujų vandentiekio ir 0,25 km nuotekų tinklų statybos Kudirkos Naumiestyje. Sutarties vertė - 101.494,80 € su PVM.

Pagal visas šias sutartis rangovai darbus turi užbaigti per 18 mėnesių.

 

2017-06-29

Duotas startas naujam vandentvarkos projektui

2017-06-29 pasirašyta sutartis tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros ir bendrovės „Šakių vandenys“ dėl naujo vandentvarkos projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“.

Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama iki 981.531,54 €. Dar apie 561.013,81 € turės prisidėti pati įmonė. Planuojama, kad viso projekto įgyvendinimui reikės 1.542.545,35 € be PVM. Užbaigus projektą bus pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai su gręžiniais Sintautuose ir Kiduliuose, rekonstruota 2,2 km nuotekų tinklų Gelgaudiškyje bei 0,76 km nuotekų tinklų Lukšiuose, paklota 3,73 km naujų nuotekų tinklų Griškabūdyje, Plokščiuose nutiesta 0,78 km naujų vandentiekio tinklų, Šakiuose nutiesta 0,29 km naujų vandentiekio ir 1,72 km nuotekų tinklų, o Kudirkos Naumiestyje įrengta 0,8 km naujų vandentiekio ir 0,55 km nuotekų tinklų.

Projektą užbaigus, 206 gyventojams bus suteikta galimybė gauti vandenį naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, o 1156 gyventojams bus teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių, 389 gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų.

Įgyvendindama naują projektą, bendrovė „Šakių vandenys“ prisidės prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-02-01 nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, nustatyto tikslo įgyvendinimo: aprūpinti šalies gyventojus kokybiškomis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir mažinti aplinkos taršą nuotekomis.

 

2016-12-29

Paskirtas finansavimas naujajam vandentvarkos projektui

Metų pabaigoje gauta gera žinia: Aplinkos ministras 2016-12-23 įsakymu Nr. D1-923 skyrė finansavimą projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“. Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama iki 981.531,54 €. Dar apie 561.013,81 € turės prisidėti pati įmonė. Planuojama, kad viso projekto įgyvendinimui reikės 1.542.545,35 € be PVM.

Įgyvendinant projektą palnuojama pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius su gręžiniais Sintautuose ir Kiduliuose, rekonstruoti apie 2,2 km nuotekų tinklų Gelgaudiškyje bei apie 0,76 km nuotekų tinklų Lukšiuose, pakloti apie 3,73 km naujų nuotekų tinklų Griškabūdyje, Plokščiuose nutiesti apie 0,78 km naujų vandentiekio tinklų, Šakiuose nutiesti apie 0,29 km naujų vandentiekio ir apie 1,72 km nuotekų tinklų, o Kudirkos Naumiestyje įrengti apie 0,8 km naujų vandentiekio ir apie 0,55 km nuotekų tinklų. Įgyvendinus projektą, 206 gyventojams bus suteikta galimybė gauti vandenį naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, o 1156 gyventojams bus teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių, 389 gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų.

 

2016-11-09

INFORMACIJA apie geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Kiduliuose atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072, faks.: 8 (345) 60073.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba ir gręžinio įrengimas Kiduliuose“.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šakių r. sav., Kidulių sen., Kidulių k. Žemės sklypo kadastro Nr. 4400-1140-9988.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Planuojamai ūkinei veiklai – vandens gerinimo įrenginių, vandens gręžinio statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-11-09 raštas Nr. (28.6)-A4-11202.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriui, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, faks. (8 706) 62000, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.

Atrankos išvadą galima rasti čia.

 

2016-11-09

INFORMACIJA apie geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Sintautuose atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072, faks.: 8 (345) 60073.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba ir gręžinio įrengimas Sintautuose“.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šakių r. sav., Sintautai, Trumpoji g. 4B. Žemės sklypo kadastro Nr. 4400-2311-1104.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Planuojamai ūkinei veiklai – vandens gerinimo įrenginių, vandens gręžinio statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-11-08 raštas Nr. (28.6)-A4-11132.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriui, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, faks. (8 706) 62000, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.

Atrankos išvadą galima rasti čia.

 

2016-07-11

Įsibėgėja naujojo projekto įgyvendinimo darbai

UAB „Šakių vandenys“ gavo raštą, kuriuo pranešama, jog projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ yra įtrauktas į 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41. Apie tai informavo Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra ir pakvietė iki 2016-10-31 pateikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą minėtą projektą.

Minėto projekto investicijų plane numatyta, kad jį įgyvendinus bus pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai su gręžiniais Sintautuose ir Kiduliuose, rekonstruota apie 2,2 km nuotekų tinklų Gelgaudiškyje bei apie 0,76 km nuotekų tinklų Lukšiuose, paklota apie 3,73 km naujų nuotekų tinklų Griškabūdyje, Plokščiuose nutiesta apie 0,78 km naujų vandentiekio tinklų, Šakiuose nutiesta apie 0,29 km naujų vandentiekio ir apie 1,72 km nuotekų tinklų, o Kudirkos Naumiestyje bus įrengta apie 0,8 km naujų vandentiekio ir apie 0,55 km nuotekų tinklų. Įgyvendinus projektą, 206 gyventojams bus suteikta galimybė gauti vandenį naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, o 1156 gyventojams bus teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių, 389 gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų.

 

2015-07-01

Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose eina į pabaigą vandentvarkos projektas

Daugelis Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyventojų vos po poros mėnesių turės galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gyventi patogiau. Šią galimybę suteiks įvykdytas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).

Projekto metu atlikti darbai galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose suteiks 218 būstų, kuriuose gyvena 567 Šakių rajono gyventojai. Centralizuotai tiekiamu vandeniu nuo naudotis galės 61 būsto gyventojai. Pagal projektą Šakių rajone, Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyvenvietėse, paklota 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų ir 5 siurblinės.

Be to, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus neišvengiamai teko padaryti žalos kai kuriems infrastruktūros elementams. Pavyzdžiui, gatvių dangai, šaligatviams ir pan. Kaip ir buvo numatyta sutartyje, rangovas atkuria visus pažeistus elementus į tokią būklę, kokia buvo prieš imantis projekte numatytų darbų, tai pat tvarko gerbūvį.

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Jis dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai, kaip ir numatyta sutartyje, užbaigti 2015 m. rugpjūčio 20 dieną.

Šakių rajone dar vykdomi ir kiti vandentvarkos infrastruktūros plėtros projekto darbai. Kovo mėnesio pabaigoje Aplinkos ministro įsakymu bendroji padidinta projekto vertė. Papildomos lėšos naudojamos vykdant naują veiklą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)“. Šioje veikloje numatytus darbus planuojama baigti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Iš viso šiam Šakių rajone vykdytam projektui skirtas 7,62 mln. eurų finansavimas. ES Sanglaudos fondas skyrė apie 6,47 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro apie 0,76 mln. eurų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,34 mln. Eurų. UAB „Šakių vandenys“ lėšos sudaro apie 0,043 mln. Eurų.

Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio, Šakių ir Kudirkos Naumiesčio aglomeracijoje. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

2015-05-07

Vandentvarkos projekto darbai Šakių rajone eina į pabaigą

Šakių rajono gyventojai netrukus gyvens patogiau, nes kai kuriose gyvenvietėse baigiami vykdyti nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų statybos darbai. Gyvenimo sąlygas pagerinsiantys statybos darbai vykdomi pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).

Pagal projektą planuojama pakloti 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų. Šiuo metu jau paklota apie 95 proc. tinklų. Daukantiškiuose pastatyti nauji vandentiekio tinklai Liepų, Atžalyno, Vyšnių, Ateities gatvėse, liko juos prijungti prie esamų tinklų. Nuotekų tinklai taip pat beveik baigti – liko pastatyti tik nedidelę tinklų atkarpą Sodų garvėje, taip pat įrengti vieną siurblinę Nemuno gatvėje. Pradėtas atstatyti gerbūvis bei gatvių dangos.

Atlikus šiuos darbus prie centralizuotų nuotekų tinklų Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose prisijungti galės 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungti galės 61 būsto gyventojas.

Gelgaudiškyje numatyta pastatyti ir naujus nuotekų valymo įrenginius. Valykloje įrengtas gelžbetoninis biologinio valymo rezervuaras, išlyginamoji nuotekų talpa ir jau montuojama technologinė įranga. Negana to, jau įrengta siurblinė, baigiamas montuoti technologinis pastatas ir suformuojama, stabilizuojant neaustine geotekstile ir tinklais, kelio sankasa.

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Jis dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statyba turi būti užbaigta iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Kovo mėnesio pabaigoje Aplinkos ministro įsakymu bendroji projekto vertė padidinta. Lėšos bus panaudotos vykdant naują veiklą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)“. Šioje veikloje numatytus darbus planuojama baigti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Projektui skirtas finansavimas yra 7,23 mln. eurų. ES Sanglaudos fondas skiria apie 6,47 mln. eurų, o Šakių rajono savivaldybės ir UAB „Šakių vandenys“ finansuojama suma siekia 0,76 mln. eurų.

Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

2015-04-01

Vandentvarkos projekto darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose eina į pabaigą

Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyventojai netrukus gyvens patogiau, nes šiose gyvenvietėse baigiami vykdyti nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų statybos darbai. Gyvenimo sąlygas pagerinsiantys statybos darbai vykdomi pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).

Pagal projektą planuojama pakloti 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų. Šiuo metu jau paklota apie 90 proc. tinklų. Naujai pastatyti vandentiekio tinklai Liepų, Atžalyno, Vyšnių, Ateities gatvėse jau prijungti prie esamų tinklų, o nuotekų tinklai taip pat beveik baigti – liko pastatyti tik nedidelę tinklų atkarpą per buvusios keramikos gamyklos teritoriją. Taip pat liko įrengti vieną siurblinę Nemuno gatvėje bei atstatyti gerbūvį bei gatvių dangas.

Projekte numatyta pastatyti ir naujus nuotekų valymo įrenginius. Valykloje įrengtas gelžbetoninis biologinio valymo rezervuaras, išlyginamoji nuotekų talpa ir jau montuojama technologinė įranga. Negana to, jau įrengta siurblinė, montuojamas technologinis pastatas, formuojama kelio sankasa, stabilizuojant neaustine geotekstile ir tinklais.

Tinklų statybos darbai vyksta pagal numatytą grafiką, o valyklos statybos darbai nuo grafiko atsilieka vos viena savaite. Pasivyti patvirtintą laiko grafiką tikimasi per ateinantį mėnesį. Statybą planuojama baigti laiku – iki šių metų liepos 1 dienos. Tad nuo liepos mėnesio gyventojai jau galės jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų ir mėgautis į jų namus atėjusia pažanga. Atlikus visus suplanuotus darbus prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti galės 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungti galės 61 būsto gyventojas.

Bendroji projekto vertė – 3,3 mln. eurų. 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos Sanglaudos fondas skiria 2,78 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro 0,33 mln. eurų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,17 mln. eurų, o UAB „Šakių vandenys“ investicijos sudaro 0,21 mln. eurų. Projekto sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statyba turi būti užbaigta iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

2014-12-04

Vandentvarkos projekto darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose įsibėgėja

Šakių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047), kurio Finansavimo ir administravimo sutartį UAB „Šakių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė 2013-03-27. Įgyvendinus projektą Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyventojai galės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų.

Vandentvarkos projekto darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose įsibėgėja Centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų statybos darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose įsibėgėja, o tai reiškia, kad žmonės netrukus galės jungtis prie jų ir susikurti patogesnes gyvenimo sąlygas. Šio tikslo pasiekti padeda projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).

Gyvenvietėse planuojama pakloti 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų. Taip pat planuojama pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu jau paklota apie 70 proc. tinklų: pakloti vandentiekio tinklai Liepų, Atžalyno, Vyšnių, Ateities gatvėse, nuotekų tinklai Rytų, Nendrių, Smėlio, Taikos, Gerosios vilties, Atžalyno, Liepų, Vyšnių, Ateities, Kosmonautų gatvėse, pastatyta viena siurblinė. Nuotekų valykloje vyksta išlyginamosios talpos ir srauto gesinimo kameros betonavimo darbai, įrengtas išvalytų nuotekų išleistuvas. Beje, pagal projektą jau nupirktas ir į Šakius pristatytas dumblo transportavimo automobilis MAN su LONGO įranga. Šis automobilis reikalingas susikaupusiam dumblui iš nuotekų valymo įrenginių išvežti, nes dumblas Gelgaudiškyje nebus saugomas.

Atlikus visus suplanuotus darbus prie centralizuotų nuotekų valymo tinklų prisijungti galės 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungti galės 61 būsto gyventojai.

Paminėtina, kad darbai atliekami pagal numatytą ir patvirtintą grafiką, taigi darbus planuojama baigti laiku, tai yra, iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Iki lapkričio 30 dienos įsisavinta 24 proc. arba beveik 2,4 mln. litų darbų rangos sutarties lėšų, iš kurių 1,377 mln. litų skirtų tinklams lėšų. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir samdyti UAB „APVG“ ekspertai lapkričio 11 dieną atliko projekto planinę patikrą vietoje ir nustatė, kad lėšų administravimas ir apskaita tvarkoma tinkamai, pagal grafiką.

Bendroji projekto vertė – 11,389 mln. litų. 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondas skiria 9,605 mln. litų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro 1,130 mln. litų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,58 mln. litų, o UAB „Šakių vandenys“ investicijos sudaro 0,739 mln. litų. Projekto sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai turi būti užbaigti iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

2014-04-11

Nuotekų tvarkymas ir vandens tiekimas Gelgaudiškyje

Šakių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047), kurio Finansavimo ir administravimo sutartį UAB „Šakių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė 2013-03-27. Įgyvendinus projektą Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyventojai galės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų.

Pagal 2014-02-07 pasirašytą rangos sutartį „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“, Nr. PS-6/2014-12-RO147 tarp užsakovo – UAB „Šakių vandenys“ – ir rangovo – UAB „A. Žilinskis ir Ko“ – bus paklota 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km naujų nuotekų tinklų. Taip pat bus pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. Šie darbai sudarys galimybę prie centralizuotų nuotekų valymo tinklų prijungti 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų galės prisijungti 61 būstas, tad vandens tiekimo kokybė pagerės 159 gyventojams. Pagal projektą jau nupirktas ir į bendrovę „Šakių vandenys“ pristatytas dumblo transportavimo automobilis su specialia įranga.

„Projekto naudą pajus išties nemažas skaičius Gelgaudiškio ir su juo besiribojančio Daukantiškių kaimo gyventojų, iki šiol susiduriančių su geros kokybės vandens stygiumi. Nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius ne tik sumažės pavojus žmonių sveikatai, bet ir aplinkos tarša“, - teigia UAB „Šakių vandenys“ padalinio vadovas Rimantas Vensas. Konkursą laimėjęs rangovas UAB „A. Žilinskis ir Ko“ projektuoja planuojamus pakloti tinklus, o subrangovinė bendrovė „August ir Ko“ – nuotekų valymo įrenginius. Tikimasi, kad statybos darbai bus pradėti vasaros pradžioje.

Bendroji projekto vertė siekia 11,389 mln. litų. Darbai finansuojami 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Projekto partnerio lėšomis. ES Struktūrinės paramos sanglaudos fondas skiria 9,605 mln. litų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro 1,130 mln. litų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,58 mln. litų, o UAB „Šakių vandenys“ investicijos sudaro 0,739 mln. litų. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai turi būti užbaigti iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor